Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet.

Under er en forklaring i forhold til Generalforsamling. Ønsker du mer detaljer henvises til lov 6. juni 2003 nr. 39 om borettslag, samt vedtektene for Hamborg borettslag.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes en gang i året, innen utgangen av juni. Styret skal skriftlig innkalle med et varsel på minst 8, og høyst 20 dager.

Saker som skal behandles: 

  • Godkjenning av årsberetning fra styret
  • Godkjenning av årsregnskap
  • Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
  • Eventuelt valg av revisor
  • Fastsetting av godtgjørelse til styret
  • Andre saker som er nevnt i innkallingen

Ekstraordinær generalforsamling
Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som har minst 10% av stemmene krever det, og samtidig spesifiserer hvilke saker de ønsker skal tas opp. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel enn ordinær, men minimum 3 dager.

Møte og talerett
Alle andelseiere i borettslaget har møte- og talerett. I tillegg har en person tilknyttet andelseier, dvs ektefelle, samboer eller annet husstandsmedlem, møte og talerett.

Styremedlemmer og forretningsfører har også møte og talerett. Styreleder og forretningsfører har for øvrig møteplikt, såfremt det ikke foreligger gyldig forfallsgrunn.

Person med midlertidig bruksrett har også møte og talerett forutsatt at vedkommende bruker hele boligen. Det betyr at eventuelle hybelleiere og lignende ikke har møte og talerett.

Forslagsrett
Alle andelseiere har forslagsrett, kun begrenset av tidsfrist fastsatt av styret.

Stemmerett
Alle andelseiere har stemmerett. Selv om en andelseier har flere andeler, kan vedkommende likevel kun avgi en stemme. Det er kun en stemme per andel, så dersom flere personer deler andelen kan kun en av disse stemme. Om personer med delt andel ikke er enige om hvem som skal stemme vil stemmeretten bortfalle. Andelseier kan møte ved fullmektig, men ingen kan være fullmektig for flere enn en andelseier. En andelseier som er fullmektig for en annen andelseier kan imidlertid stemme for begge.

Habilitet
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig stemme i saker som omhandler avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til borettslaget

Flertallskrav for vedtak
Vedtak i generalforsamling krever flertall av de avgitte stemmer, forutsatt at ikke annet følger av loven. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

I loven er det krav om to tredjedels flertall, av avgitte stemmer, for viktige saker, inkludert endring i vedtekter. Vedtektene kan fastsette andre flertallskrav enn de som følger av hovedregel, men ikke lavere krav enn det loven spesifiserer.

Noen eksempler på typiske saker som krever to tredjedels flertall:

  • salg eller kjøp av fast eiendom, eller av andelsbolig i borettslaget
  • å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene
  • tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for borettslaget på mer enn 5% av de årlige felleskostnadene.