Husordensregler/vedtekter

Husordensregler/vedtekter

Vedtekter er alle borettslag pålagt å ha. De behandler grunnleggende tema som f.eks borett, forkjøp, behandlingsregler, frister, vedlikeholdslikt, panterett osv. For endringer av vedtekter kreves to tredjedels flertall av avgitte stemmer på generalforsamling.

Husordensreglene inneholder regler som skal sikre beboerne ro, orden osv. Praksis i Hamborg er at husordensreglene vedtas av Generalforsamlingen, men styret kan gjøre endringer fortløpende dersom det er behov for det.